آذربایجان غربی در تولید سیب و انگور مقام نخست کشور را به خود اختصاص داد.آذربایجان غربی امسال با تولید یک میلیون و100 هزار تن سیب درختی و 207 هزار تن انـواع انگور مقام نخست کشور را در تولید این دو محصول به خود اختصاص داده است. رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی امروز گفت : این استان از نظر سطح زیـرکشت باغ های سیب و از نظر تولید در واحد سطح میوه انگور مقام نخست کشور را دارد. آقای مختاری سیب و انگور را عمده محصولات باغی تولیدی این استان بیان کرد و گفت : در آذربایجان غربی 22 هزار هکتار از اراضی زارعی به کشت انگور اختصاص یافته است که از ایـن میزان16 و نیم هزارهکتار به صورت باغ های آبی و 5/5 هزار هکتار هم به صورت انگورستان های دیمی در شهرستان سردشت قرار دارد. رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تبدیل بـاغ های انگور سنتی به باغ های انگور ایستاده را از برنامه های این سازمان اعلام کرد و گفت: هم اکنون پنج هزار و 500 هکتار از باغ های انگور استان به صورت ایستاده است که سعی می شود بقیه باغ ها نیز به تدریج به باغ های انگور ایستاده تبدیل شود.