كوه زندان تخت سليمان تكاب كجاستكوه ميان تهي زندان تخت سليمان در جنوب اذربايجان غربي به عنوان جاذبه اي شگفت انگيز براي گردشگران ومسافران خود نمايي مي كند به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ارومیه (۱۵ مرداد ۱۳۹۱)،اين كوه مخروطي شكل ميان تهي در سه كياومتري غرب مجموعه باستاني تخت سليمان قرار دارد كه هزاران سال پيش براثر وقوع اتشفشان بوجود امده است ساكنين منطقه تخت سليمان تكاب اين كوه زيبا و شگفت انگيز را زندان سليمان يا زندان ديو مي نامند وبر اين باورند كه حضرت سليمان ديوهايي راكه از فرمانش سرپيچي مي كردند دراين كوه زنداني مي كرد دراطراف كوه زندان ديوچشمه هاي ابگرم متعددي ديده مي شود كه اهالي متعقدند اين چشمه ها به علت وجود املاح معدني كوه زندان خاصيت متعدد درماني دارد ارتفاع اين كوه ميان تهي مخروطي شكل از سطح زمين مجاور بين 97تا100متر است ودرمركز ان گودالي به قطر دهانه65 متر وعمق 80 متر وجود دارد درطوقه اين مخروط بقاياي معبد مقدسي مربوط به هزاره اول قبل از ميلاد وجود دارد كه در دهه چهل توسط هيات باستان شناسي الماني مورد كاوش و مطالعه قرار گرفته است بعداز رونق اتشكده اذر گشنسب دوره ساساني تامدتي ازكوه زندان سليمان وتعدادي ازواحدهاي معماري ان به عنوان قلعه نگهباني استفاده مي شد اتشكده اذر گشنسب مهمترين اتشكده ساسانيان وبه عنوان پايتخت مذهبي ايرانيان درمجموعه باستاني تخت سليمان قرار دارد ويكي از سه اتشكده مهم زرتشتيان محسوب مي شود برخي از باستان شناسان وكاوشگران اماكن تاريخي متعقدند اين كوه اصلاسابقه اتش نشاني نداشته است بلكه درابتدادرياچه اي شبيه درياچه تخت سليمان بوده كه بعدها اب ان خشك شده وبه صورت فعلي درامده است همچنين درارتفاع 65متري اين كوه ديواري مانند كمربند پس از حفاري مشاهده شده كه طول ان درحدود 800متر است تا كنون درمراحل مختلف حفاري چندين تمبوشه سفالي وخمره شكسته كشف شده كه اغلب مربوطه به دوران ماقبل تاريخ ودوره هخامنشي وساساني است نكته قابل توجه ديگر درمورد كوه زندان سليمان وجود گاز وچشمه هاي گازدار داخل اين گودال است كه هنوز هم ديواره هاي فرونشسته يك چشمه گازدار در كف حفره زندان فعاليت دارد كه همين پديده موجب جذب شمار زيادي از گردشگران وعلاقه شديد مسافران نوروزي براي صعود به دهانه اين كوه شده است زندان سليمان در حالت كلي ساختار رسوبي مشابهي شبيه وضعيت فعلي مجموعه تخت سليمان دارد اين كوه در زمان مانايي ها درحدود سالهاي 660تا 830 قبل از ميلاد به عنوان عبادتگاه استفاده مي شده است در دهه 60ميلادي به منظور بررسي ومطالعه ساختار دروني گودال كوه زندان سليمان يك هيات باستان شناسي الماني از سمت شمال شرقي دامنه ان كوه تونلي حفر نمود كه بعد از ان عمليات مجدد مسدود گرديد كه احياي اين تونل دسترسي اسان به داخل گودال كوه زندان ديو رافراهم خواهد كرد مجموعه ميراث فرهنگي وگردشگري تخت سليمان در42كيلومتري شمال شرقي شهرستان تكاب در جنوب اذربايجان غربي به عنوان اثر ملي كشور دراثار جهاني يونسكو به ثبت رسيده است./س