استفاده طبي از نمک درياچه اروميه در ژاپنسفیر ژاپن در ایران در حاشیه سفر به شهرستان مهاباد گفت نمک دریاچه ارومیه از گذشته های دور در ژاپن از جایگاه خاصی برخوردار بوده است وما از این نمک در حمام کردن استفاده می کنیم . وی افزود: نمک دریاچه ارومیه، نمک مشهوری در جهان است که می توان از این ظرفیت برای بازرگانی وبه دست آوردن دستاوردهای اقتصادی استفاده کرد. apostrophe کوجی هوندا apostrophe سفیر ژاپن به همراه apostrophe مورالی apostrophe معاون نماینده مقیم سازمان ملل در برنامه توسعه و عمران این سازمان، apostrophe محسن سلیمانی apostrophe مدیر طرح ملی تالابهای ایران، apostrophe مایکل موزر apostrophe مشاور ارشد بین المللی طرح ملی احیای تالابهای ایران برای بازدید میدانی از تالابهای اقماری دریاچه ارومیه و طرح توسعه کشاورزی پایدار با راهبرد IPCM در حوزه دریاچه ارومیه به آذربایجان غربی از جمله شهرستان مهاباد سفر کرده بود.