آغاز طرح احياي آرتميا در درياچه اروميهاجراي طرح تقويت و احياي جمعيت آرتمياي درياچه اروميه با همکاري مرکز تحقيقات آرتمياي کشور آغاز شد. به گزارش شبکه اطلاع رساني جامعه دريايي ايران (مانا) ، حسن عباس نژاد مدير کل محيط زيست آذربايجان غربي گفت: آرتميا از آبزيان مختص درياچه اروميه است که کاهش آن موجب نگراني مردم و دوستداران محيط زيست شده است. به گفته وي، همچنين از روز گذشته پروژه هاي احياي درياچه اروميه که برعهده سازمان محيط زيست بوده ، آغاز شده و جلسات توجيهي و توزيع اعتبارات اين پروژه ها انجام شده است. عباس نژاد اظهار داشت: همچنين از حدود دو ماه گذشته طرح هاي خاصي را در جهت تقويت پوشش گياهي و حفاظت از تنوع زيستي سطح جزاير درياچه اروميه آغاز کرده ايم که با همت استانداران و توجه ويژه رياست جمهوري به معضل درياچه اروميه بخش زيادي از اين پروژه ها به مرحله بهره برداري رسيده است. مدير کل محيط زيست آذربايجان غربي تصريح کرد: لايروبي مسير تمام رودخانه هاي منتهي به حوزه اروميه تا ورودي رياچه انجام شده است که موجب انتقال مستقيم آب به درياچه و جلوگيري از تبخير آن مي شود. همچنين از بخشهاي غربي جزيره اشک براي تامين آب شرب حيات وحش به اين جزيره اقدام شده و مقدمات آن به پايان رسيده است و در حال حاضر در مرحله بهره برداري هستيم. وي افزود: همچنين با جهاد کشاورزي براي کاهش مصرف در اين حوزه با همکاري مشاوران بين المللي و داخلي اقدامات خوبي شده است. عباس نژاد با بيان اينکه در حال حاضر وضع درياچه اروميه به ويژه در بخش هاي جنوبي در بدترين شرايط خود در نيم قرن اخير است ، اظهار داشت : اما در بحث هاي مربوط به حفاظت اکولوژيکي خوشبختانه مشکل خاصي وجود ندارد تنها اخيرا شاهد فرار حدود 25 راس قوچ و ميش از جزاير اقماري درياچه اروميه بوده ايم که با همکاري تشکل هاي زيست محيطي و جوامع محلي اين معضل برطرف شده است. وي گفت : براي آب درياچه اروميه ، سازمان محيط زيست و ديگر دستگاههاي متولي با وجود اينکه بسيار نگران هستند اما برنامه هايي براي مقابله با اين معضل آغاز کرده اند. مدير کل محيط زيست آذربايجان غربي تاکيد کرد: کارگروه ملي احياي درياچه اروميه به رياست معاون اول رئيس جمهور شبانه روز براي برون رفت از وضع فعلي تلاش مي کنند و همه طرح ها ، جمع بندي و در هيأت دولت مطرح و تصويب شده اند. وي افزود: در هفته جاري جلسات توجيهي براي پيمانکاران و دست اندرکاراني که بايد اين پروژه ها را آغاز کند تشکيل شده و در مورد بحث هاي کشاورزي تغيير الگوي کشت تغيير الگوي آبياري توسعه کشاورزي پايدار و استفاده حداقلي آب براي مصارف کشاورزي آغاز شده است. عباس نژاد اظهار داشت: سازمان آب هم نيز در زمينه انتقال آب بين حوزه اي و صرفه جويي توزيع و مديريت مناسب منابع آب در حوزه اقدامات خوبي را آغاز کرده است.