لانه گزيني پرنده کاکائي ارمني در سد شهيد کاظمي بوکان



پرنده کاکائی ارمنی نخستین بار در جزایر سد شهید کاظمی بوکان لانه گزینی کرده است. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت:در پی بازدید ها و بررسی کارشناسی زیستگاه پرندگان آبزی در حوزه استحفاظی بوکان مشخص شد کاکایی ارمنی بصورت کلونی در جزایر سد اقدام به لانه گزینی و تخم گذاری کرده اند . عباس نژاد افزود:این پرندگان بیشتر در جزایر دریاچه ارومیه اقدام به تخم گذاری می کردند و درسال جاری به علت تغییرات شرایط دریاچه این پرنده ها اقدام به تخم گذاری در جزایر سد شهید کاظمی بوکان کرده است. وی افزود:در بازدید های بعمل آمده شرایط زیستی این پرنده مطلوب ارزیابی شده است. تیره کاکائیان با منقار درشت و تخت و جثه بزرگ و توپر بیشتر به صورت گروهی به سر می برند و دریازی هستند . پاهایشان پرده دار است اغلب در سواحل و جزایر شنی تولید مثل می کند با توجه به اینکه خانواده کاکایی از گونه های شاخص تنوع زیستی در اکوسیستم های آبی هستند و نقش مثبت اکولوژیک این گونه ها در ادامه حیات سایر زیست بوم های آبی از دیر باز شناخته شده است .