اتمام شمارش گوزن هاي زرد جزيره اشک درياچه اروميهآمار برداری از گوزن های زرد موجود در جزیره اشک دریاچه ارومیه تمام شد. رئیس اداره محیط طبیعی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی امروزگفت: 213 راس گوزن زرد در دو روز آمار برداری از جمعیت این حیوان منحصر به فرد در جزیره اشک دریاچه ارومیه شمارش شد. رعناقد افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام یافته و با شرکت 22 نفر به مدت دو روز ، گوزن های زرد در جزیره اشک پارک ملی دریاچه ارومیه آمار برداری شدند. وی گفت: گوزن های زرد دریاچه ارومیه بر اساس ملاحظات انجام یافته از وضع سلامت خوبی برخوردار هستند. رعناقد افزود: وجود جمعیت زیاد گوزن ها در جزیره اشک بیانگر اقدامات اساسی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص حفظ و حراست از گونه با ارزش گوزن زرد در این جزیره است.