افزايش سطح آب درياچه اروميهسطح آب دریاچه ارومیه در مقایسه با حداقل تراز در اوایل پاییز امسال، 31 سانتیمتر افزایش یافت. مسئول دبیرخانه دائمی شورای منطقه ای مدیریت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه گفت:سطح تراز فعلی دریاچه ارومیه هم اکنون به1270 متر و 91 سانتی متر رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 سانتیمتر پائین است. آقای جباری افزود: از ابتدای سال آبی جاری در کل حوضه دریاچه ارومیه 119 میلیمتر بارش وجود داشته است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود 37 درصد افزایش یافته است. وی گفت: میزان بارندگی در آذربایجان غربی در سال آبی جاری حدود 159 میلیمتر گزارش شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که 92میلیمتر بود، 72 درصد افزایش یافته است. وی افزود: اگر میزان بارندگیها در استان تداوم داشته باشد در فصل بهار سطح ارتفاع و تراز آب دریاچه مطلوب تر خواهد بود.